Zásady ochrany osobných údajov

 

Vyhlásenie o povinnosti informovať

Vaše osobné informácie sú pre nás veľmi dôležité. Preto spracovávame Vaše údaje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našej webovej stránke.

 

Kontaktujte nás

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, vaše údaje budú uchované po dobu šiestich mesiacov na spracovanie žiadosti a v prípade následných otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu alebo ich použijeme interne iba na vyriešenie vašej žiadosti.

Best in Parking – Slovakia s. r. o.

Krížkova 9, 811 04 Bratislava
e-mail: m.hruska@b-i-p.com
www.bestinparking.sk

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (“Google”). Služba Google Analytics využíva tzv. “cookies”, textové údaje, ktoré sú uložené do Vášho počítača a umožňujú vyhodnotenie Vášho užívania tejto webovej stránky. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania užívania tejto webovej stránky, zhromažďovania správ o aktivite na nej ako aj na účely poskytovania ďalších služieb spojených s užívaním webovej stránky alebo internetu (bližšie informácie o službe Google Analytics sú dostupné na nasledovnej stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk&ref_topic=2919631). Na základe informácií získaných zo súborov cookies Vám dokážeme poskytnúť lepšie používanie našej internetovej stránky, ako aj zlepšovať funkcie samotnej internetovej stránky.

Využívaniu cookies môžete kedykoľvek zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás, že pri takomto nastavení je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Ďalšie informácie k zrušeniu používania Google Analytics nájdete aj na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/181881. Na našej stránke používame nasledovné súbory cookies:

názov cookie ukladanie Popis
_ga 2 roky Používa sa na odlíšenie používateľov (Google Analytics).
_gid 24 hodín Používa sa na odlíšenie používateľov (Google Analytics).
_gat 1 minútu Používa sa na zníženie miery žiadosti. Ak je služba Google Analytics poskytovaná prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude pomenovaný _dc_gtm_ <property-id> (Google Analytics).
has_js Aktuálna relácia Používa sa na kontrolu, či prehliadač používa Javascript .

Informácie získané prostredníctvom cookies o užívaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené spoločnosťou Google a uložené na severoch v Spojených štátoch. Aj napriek tomu, že cookies rozpoznajú počítač užívateľa, súbory cookies neidentifikujú užívateľa internetovej stránky ako fyzickú osobu a neobsahujú žiadne osobné údaje. Na uvedené účely spracúvame informácie získané prostredníctvom cookies na právnom základe sledovania našich oprávnených záujmov.

Pre všetky služby používané spoločnosťou Google, Inc. platí aspoň niektoré vaše údaje sú spracované aj mimo EÚ v USA. Primeraná úroveň ochrany je zabezpečená na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 Nariadenia. Informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA nájdete na: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, a to v súlade s Nariadením. Upozorňujeme Vás, že v konkrétnej situácii nemusia byť všetky Vaše práva uplatniteľné.

V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva dotknutej osoby, je možné kontaktovať prevádzkovateľa na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä ak sa domnieva, že došlo k ohrozeniu alebo porušeniu Vašich práv súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Všetky práva vyhradené. (C) 2006 - 2018 PPG, a.s., PHC Garáže s.r.o.
Best In Parking - Slovakia s.r.o.